Những năm qua, Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã xây dựng, tổ chức, sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với nhiều cách làm hay, vừa quyết liệt, vừa thận trọng và phù hợp điều kiện của doanh nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Vietsovpetro đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết cán bộ, đảng viên Vietsovpetro đều ý thức rõ nhiệm vụ xây dựng, củng cố, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất ý chí hành động của Đảng bộ, từ đó, các cấp ủy lãnh đạo các tập thể lao động hướng về một mục tiêu chung, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X đã đề ra.

tinh gon hieu luc hieu qua
Sinh hoạt chuyên đề “Biển đảo” tại đảo Phú Quý

Nếu như trước đây, hầu hết các lớp học nghị quyết đều do Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức thành nhiều hội nghị học tập cho tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ, thì thời gian gần đây, Đảng ủy Vietsovpetro chỉ tổ chức học tập trung cho các cán bộ chủ chốt và yêu cầu các Đảng bộ cơ sở, chi bộ chủ động tự tổ chức học tập cho các cán bộ, đảng viên còn lại, nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc triển khai học tập nghị quyết của Đảng, giúp nghị quyết được triển khai nhanh.

Việc triển khai thực hiện nghị quyết cũng có nhiều cải tiến trong xây dựng các chương trình hành động. Nội dung hành động ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, đi vào trọng tâm các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Vietsovpetro và các doanh nghiệp, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cấp, từng tổ chức, cá nhân.

Công tác tuyên giáo được thực hiện nền nếp, thường xuyên, gắn chặt với nhiệm vụ truyền thông doanh nghiệp. Công tác truyền thông nội bộ được tăng cường, sử dụng đa dạng tất cả các công cụ có thể có, thông qua bản tin, văn bản, sách báo, hội nghị đối thoại, panô, màn hình, cổng thông tin điện tử, các mạng xã hội, infographics..., cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về mọi mặt hoạt động, từ sản xuất kinh doanh đến công tác Đảng, đoàn thể của các phòng ban, doanh nghiệp, của Vietsovpetro, của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận, thậm chí kể cả diễn biến thời tiết liên quan đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí biển...

Đặc biệt, trong 3 năm qua, Đảng ủy Vietsovpetro đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng công tác phát triển Đảng. Các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới được tiến hành kỹ lưỡng về nội dung, chặt chẽ trong quản lý học viên, kiểm tra, thi kết thúc và cấp chứng chỉ. Trước đây, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Vietsovpetro kiểm tra chủ yếu ở cấp cơ sở, nhưng gần đây đã kiểm tra sâu sát đến từng chi bộ trực thuộc, nhằm nắm bắt cụ thể chất lượng hoạt động của các chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt Đảng của chi bộ.

tinh gon hieu luc hieu qua
Người lao động Vietsovpetro
Trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, tuy còn nhiều khó khăn, nhân sự cắt giảm, công việc chuyên môn nhiều…, nhưng công tác Đảng ở Vietsovpetro luôn được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Tổ chức đảng các cấp đã phát huy được vai trò lãnh đạo của mình, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, giúp Vietsovpetro giữ vững sự ổn định để tiếp tục phát triển.

Các cấp ủy, đặc biệt các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro luôn sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ ở các phòng, ban, doanh nghiệp được phân công phụ trách; thường xuyên tham gia dự họp cùng với các Đảng ủy cơ sở, các chi bộ để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xem xét xử lý, giải quyết, giải thích thỏa đáng những kiến nghị, phản ánh, ý kiến thắc mắc của người lao động.

Xí nghiệp Khai thác Dầu khí là một trong những doanh nghiệp trực thuộc Vietsovpetro đã thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng như làm tốt công tác truyền thông ở cơ sở. Hằng năm, Đảng ủy xí nghiệp đều chủ động tổ chức riêng các hội nghị học tập chuyên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; đăng tin bài trên cổng thông tin Vietsovpetro; mua sách về tư tưởng Hồ Chí Minh phát cho chi bộ; khuyến khích các chi bộ xây dựng tủ sách Bác Hồ... Đảng ủy xí nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề kết hợp về nguồn tìm hiểu thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Đồng Tháp), thăm nơi Bác Hồ ở và làm việc khi mới về nước (Pác Bó), thăm và tặng dàn âm thanh cho khu di tích lịch sử Trường Dục Thanh (Bình Thuận), tổ chức hành trình về thăm quê Bác (Nghệ An)…

Nhìn chung, trong 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, tuy còn nhiều khó khăn, nhân sự cắt giảm, công việc chuyên môn nhiều…, nhưng công tác Đảng ở Vietsovpetro luôn được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm, nhận thức rõ những vấn đề còn tồn tại cần xử lý. Về cơ bản, tổ chức Đảng các cấp trong hệ thống chính trị đã phát huy được vai trò lãnh đạo của mình, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, giúp Vietsovpetro giữ vững sự ổn định để tiếp tục phát triển.

Nhằm cải tiến phương thức tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, thời gian tới, Đảng ủy Vietsovpetro sẽ chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ bám sát với thực tiễn. Đối với các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, sẽ nghiên cứu giảm bớt việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết không có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện kết hợp với thực hiện các nghị quyết Trung ương. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tích hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 05 với các báo cáo định kỳ và báo cáo tổng kết công tác năm.

Thông qua các tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, việc làm hiệu quả, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có kế hoạch khen thưởng, biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể tiêu biểu vào các dịp sơ kết hoặc tổng kết năm; nêu gương các tập thể và cá nhân trên bản tin và cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp nhằm động viên tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu và là gương sáng cho đảng viên, quần chúng noi theo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro sẽ chỉ đạo tiếp tục rà soát, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành, gắn với triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân. Từng cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ cá nhân, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hành đạo đức công vụ và lề lối, tác phong làm việc…

tinh gon hieu luc hieu qua Vietsovpetro đảm bảo công tác an toàn, sức khỏe và môi trường
tinh gon hieu luc hieu qua Vietsovpetro hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 8 tháng đầu năm
tinh gon hieu luc hieu qua Vietsovpetro đạt thành tích cao tại Hội thi tay nghề giỏi tại Nga

Cổng thông tin điện tử PVN