Sẵn sàng triển khai chương trình mới với lớp 10

Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên các trường học trên cả nước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10. Một trong những điểm mới cơ bản, ngoài các môn học bắt buộc, học sinh được lựa chọn một số môn học.

 
 
THỐNG NHẤT / HNM.com.vn