Vào ngày 16/06/2020, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông.

Đến tham dự buổi họp, về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có bà Trần Thị Thùy Linh – Phó phòng Quản lý & thẩm định niêm yết; về phía Công ty mẹ - cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Đinh Văn Sơn - Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Lê Xuân Huyên – Phó TGĐ Tập đoàn; về phía PVFCCo có các ông, bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 76,52% số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng đại diện Công ty TNHH Deloite Việt Nam - đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PVFCCo.

pvfcco to chuc thanh cong phien hop thuong nien 2020 cua dai hoi dong co dong
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Trong phiên họp, Ban quản trị, kiểm soát và điều hành PVFCCo đã trình bày: Báo cáo về tình hình SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020; Báo cáo thù lao, lương thưởng 2019 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2020; Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT; Nguyên tắc quyết toán hợp đồng mua bán khí năm 2019 giữa Tổng công ty và Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas); Chủ trương ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tìm kiếm và chủ động quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ.