Phấn đấu bảo đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp ở cấp tiểu học

Theo dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; phấn đấu bảo đảm tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp ở cấp tiểu học và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định.

MINH KHANG / HNM.com.vn