Nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên

Bước vào tuần thứ tư của năm học 2022-2023, thiếu giáo viên vẫn là tình trạng chung của nhiều địa phương, gây khó khăn không nhỏ cho việc dạy, học, nhất là với các môn mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dù đã, đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để giải bài toán thiếu giáo viên, song vẫn chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài cần có lộ trình chắc chắn với sự quyết liệt hơn nữa từ phía chính quyền địa phương.

 
THỐNG NHẤT / HNM.com.vn