Nhiều sai sót trong lựa chọn sách giáo khoa tại 6 địa phương

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong lựa chọn sách giáo khoa (SGK), quy trình lựa chọn SGK tại 6 địa phương gồm các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa trong thời kỳ từ 1/1/2021 đến 31/5/2022.

Về các sai sót, vi phạm, thông báo kết luận thanh tra chỉ rõ: Trong quá trình lựa chọn SGK, các hội đồng lựa chọn SGK của tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, các hội đồng lựa chọn SGK trung học tỉnh Đồng Tháp không xây dựng báo cáo UBND tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến lựa chọn SGK của các trường trung học theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 25.

Việc không tổ chức lựa chọn từ cơ sở giáo dục đối với 2 môn học Âm nhạc, Mĩ thuật với lý do không có giáo viên ở cấp THPT tại tỉnh Khánh Hoà là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 25 và Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 3/3/2022 của Bộ GD&ĐT.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm thanh tra, đối với lớp 10, chỉ có 31/40 trường THPT tổ chức chọn đối với môn Âm nhạc và có 16/40 trường THPT tổ chức lựa chọn môn Mĩ thuật, chưa thực hiện theo quy định tại Công văn số 686/BGDĐT-GDTrH ngày 3/3/2022 của Bộ GD&ĐT.

Tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Kiên Giang), thiếu minh chứng thể hiện việc hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên lựa chọn SGK lớp 10. Một số biên bản lựa chọn SGK không đúng quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 8 Thông tư 25…

Nhiều sai sót trong lựa chọn sách giáo khoa tại 6 địa phương -0
Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong lựa chọn SGK tại các địa phương. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, thông báo kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra những nội dung còn hạn chế, thiếu sót. Trong đó, về nội dung thành lập hội đồng lựa chọn SGK và xây dựng các tiêu chí lựa chọn SGK, kết luận thanh tra chỉ rõ, tại tỉnh Khánh Hoà, việc thành lập các hội đồng lựa chọn SGK lớp 6, lớp 7, lớp 10 có một số hội đồng chưa bảo đảm thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 25.

Về nội dung lựa chọn SGK và quy trình lựa chọn SGK, việc công bố danh mục SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 của tỉnh Đắk Lắk được phê duyệt chậm 2 tháng so với quy định.

Về nội dung bảo đảm kinh phí, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc lựa chọn SGK, tại thời điểm thanh tra trực tiếp, các tỉnh gồm Đồng Tháp, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Khánh Hòa chưa ban hành Nghị quyết về nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn SGK trên địa bàn…

Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị, đối với UBND tỉnh, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung tiêu chí lựa chọn SGK bảo đảm cụ thể hóa tiêu chí quy định tại Thông tư 25, phù hợp với đặc điểm văn hóa, lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của các cơ sở giáo dục.

Các hội đồng lựa chọn SGK (tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An, các hội đồng lựa chọn SGK trung học tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục thực hiện đúng quy trình và bảo đảm tôn trọng ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục. Thực hiện báo cáo đầy đủ quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn SGK của các cơ sở GDPT theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư 25.

UBND các tỉnh Kiên Giang, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, nếu chưa ban hành nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện và các cơ sở giáo dục bảo đảm nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác lựa chọn SGK tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Đối với Sở GD&ĐT, cần tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, ban hành các văn bản liên quan đến việc lựa chọn SGK theo quy định. Điều chỉnh, bổ sung tiêu chí lựa chọn SGK bảo đảm cụ thể hóa tiêu chí quy định tại Thông tư 25 phù hợp với đặc điểm văn hóa, lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức lựa chọn SGK, trong đó chú ý việc thực hiện lựa chọn SGK của các hội đồng lựa chọn SGK đúng quy trình và bảo đảm tôn trọng ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục. 

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Tiểu học tiếp tục tham mưu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo, kiểm tra UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các Sở GD&ĐT trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quy trình, quy định về lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, hướng dẫn thực hiện lựa chọn SGK tại Thông tư số 25 và Công văn 686/BGDĐT-GDTrH. Tiếp tục quán triệt việc thực hiện lựa chọn SGK của các hội đồng lựa chọn SGK của tỉnh phải bảo đảm tôn trọng ý kiến đề xuất của các cơ sở giáo dục.

https://cand.com.vn/giao-duc/nhieu-sai-sot-trong-lua-chon-sach-giao-khoa-tai-6-dia-phuong-i680595/

H. Thanh / cand.com.vn