Hà Nội xây dựng thành phố thông minh với 4 trụ cột

Hà Nội xác định xây dựng thành phố thông minh năm 2024 với chủ đề “ Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số”.

Hà Nội xây dựng thành phố thông minh với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số

Hà Nội xây dựng thành phố thông minh với 4 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số

UBND TP Hà Nội mới ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô về: ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn; công tác cải cách TTHC trọng tâm và thực hiện Đề án 06/Chính phủ đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch của bộ máy hành chính.

Triển khai hiệu quả Đề án 06 với tinh thần năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06 phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp” (theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ).

Việc triển khai phải có trọng tâm trọng điểm, theo phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; Nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh các tiện ích khai thác dữ liệu dân cư nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tạo nền tảng phục vụ phát triển ứng dụng Công dân số.

Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách TTHC đảm bảo thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024 trong việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC;

Áp dụng các kinh nghiệm, phương pháp tiên tiến của quốc tế và các địa phương để thí điểm triển khai một số nhiệm vụ cải cách TTHC trong năm 2024, tạo đà để nhân rộng triển khai trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn; Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện CCHC,mở rộng kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về CCHC tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Hoàn thiện và triển khai kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh năm 2024, trong đó xác định chủ đề chung năm 2024 là “ Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số và dữ liệu số”;

Tăng cường thiết lập các kênh truyền thông để các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và tổ chức, doanh nghiệp, người dân tích cực hưởng ứng tham gia chuyển đổi số, xây dựng, quản lý, giám sát và vận hành thành phố thông minh.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác thông tin tuyên truyền cần kịp thời, gắn liền với các hoạt động, sự kiện liên quan.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn TP;

Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số và việc giải quyết các TTHC và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công TP, Cổng dịch vụ công Quốc gia...

https://www.anninhthudo.vn/ha-noi-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-voi-4-tru-cot-post570759.antd

 

Phú Khánh / anninhthudo.vn