Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.800.000/tháng từ 1-7

Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày 1/7 tới mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1.800.000/tháng từ 1-7 ảnh 1

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tại dự thảo tờ trình Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 70/2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019.

Từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, đặc biệt là tác động của Covid-19 nên chưa có điều kiện để tiếp tục điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 38/2019 và thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng đã được giữ nguyên từ ngày 1/7/2019 đến nay.

Nếu so với mức lương vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp thì mức lương 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đối với đối tượng hưởng lương ngân sách) mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 (3.932.500 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, Bộ Nội vụ cho rằng việc xây dựng nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 20,8%), thực hiện từ ngày 1/7/2023 là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ có 9 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng. 

Cụ thể gồm: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang theo quy định.

Ngoài ra, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố cũng được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

https://www.anninhthudo.vn/de-xuat-tang-luong-co-so-len-1800000thang-tu-1-7-post531600.antd

An Nhiên / An ninh thủ đô