Đẩy mạnh công tác đầu tư, Petrovietnam bổ sung các “động lực mới” để phát triển trong năm 2024

Với tinh thần chung tìm các giải pháp làm mới động lực truyền thống, bổ sung các động lực phát triển mới để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nhận định việc đẩy mạnh công tác đầu tư là một nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2024.

Theo thực tiễn triển khai kế hoạch đầu tư phát triển của Petrovietnam đến năm 2025 cho thấy trong giai đoạn 2021-2023, Tập đoàn đã có những chuyển biến tích cực, giá trị thực hiện giải ngân năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, năm 2024 toàn Tập đoàn đã thực hiện đầu tư trên 32 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 24,4% so với năm 2022, đây cũng là mức tăng trưởng về đầu tư lớn nhất trong giai đoạn gần đây.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thị sát khu vực triển khai Dự án Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV ngày 04/2/2024

Năm 2024, kế hoạch vốn đầu tư của toàn Tập đoàn đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã phê duyệt khoảng 49,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn 57,2% so với giá trị thực hiện năm 2023.

Để triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, Petrovietnam đã ban hành Quy chế phân cấp và giám sát đầu tư tại Quyết định số 8398/QĐ-DKVN ngày 16/12/2023 với tinh thần phân cấp mạnh hơn cho thủ trưởng, người đại diện Tập đoàn tại các đơn vị nhằm tạo điều kiện để các đơn vị quyết liệt, chủ động hơn trong thực hiện công tác đầu tư.

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2024, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chuỗi dự án Lô B là một trong những trọng điểm của công tác đầu tư trong năm 2024.

Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu Trưởng các Ban/Văn phòng/Ban QLDA, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và người đại diện phần vốn của Petrovietnam tại các đơn vị xác định mục tiêu thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu của năm 2024. Đồng thời, tổ chức thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ giải pháp.

Theo đó, người đại diện tại các đơn vị, Trưởng các Ban QLDA triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, các mốc tiến độ công việc chi tiết, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng phòng ban, cán bộ thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024, đảm bảo triển khai thi công, kiểm soát tiến độ dự án theo mục tiêu đã được phê duyệt; kịp thời phát hiện, xử lý các khó khăn vướng mắc, báo cáo Tập đoàn và các cấp có thẩm quyền xử lý.

Quán triệt tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, chủ động trong triển khai các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí, các dự án quan trọng của Tập đoàn. Ban chỉ đạo Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn chỉ đạo, đôn đốc Phú Quốc POC và các đơn vị triển khai thực hiện Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn, ưu tiên các công việc để đạt mốc FID theo kế hoạch. Các Phó Tổng Giám đốc tổ chức giao ban định kỳ, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực phụ trách.

Khâu thượng nguồn chiếm tỉ lệ cao trong kế hoạch đầu tư năm 2024.

Các đơn vị khâu đầu quản lý thực hiện tốt chương trình công tác ngân sách và kế hoạch giao đầu năm trên 25,7 nghìn tỷ đồng. PVEP là đơn vị dẫn đầu về kế hoạch đầu tư năm 2024 cần bố trí đủ nguồn lực, có kế hoạch triển khai cụ thể khả thi để thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo tỷ lệ thực hiện và giải ngân ở mức cao trong kế hoạch vốn trên 20,6 nghìn tỷ đồng.

Tập trung nguồn lực triển khai các dự án có kế hoạch vốn lớn: Dự án phát triển khai thác Lô B&48/95 và Lô 52/97 của Công ty Mẹ và PVEP (với tổng kế hoạch đầu tư khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng); dự án phát triển Lô 05-1a của PVEP (kế hoạch khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng), dự án mua FPSO của PVEP (kế hoạch khoảng 3,6 nghìn tỷ đồng)...

SW POC phối hợp cùng PV GAS và các nhà thầu sớm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự án đường ống Lô B, đảm bảo tiến độ đồng bộ của cả Chuỗi dự án; Tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư phát triển thị trường khí LNG tại Việt Nam.

Các đơn vị thuộc lĩnh vực lọc hóa dầu sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm. BSR khẩn trương hoàn thành phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để triển khai thi công, bảo đảm tiến độ đưa vào vận hành theo chỉ đạo.

Toàn cảnh Dự án NMĐK Nhơn Trạch 3&4.

Đối với lĩnh vực công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, thực hiện rà soát, củng cố và hoàn thiện tổ chức các Ban QLDA của Tập đoàn phù hợp với quy định pháp luật. Triển khai thủ tục phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án NMNĐ Long Phú 1, Dự án NMĐK Ô Môn III, Ô Môn IV để sớm tổ chức thi công xây dựng. Tổ chức triển khai Dự án NMĐK Nhơn Trạch 3, 4 theo đúng kế hoạch, đảm bảo hoàn thành thực hiện kế hoạch vốn năm 2024 khoảng 6,5 nghìn tỷ đồng, giải ngân khoảng 8,3 nghìn tỷ đồng. Báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc các dự án khó khăn kéo dài; hoàn thành công tác thanh quyết toán dự án đã hoàn thành: NMNĐ Vũng Áng 1, Sông Hậu 1, Thái Bình 2...

Các đơn vị dịch vụ dầu khí nghiên cứu các cơ hội đầu tư trên cơ sở danh mục các sản phẩm dịch vụ chủ lực theo định hướng phát triển của Tập đoàn. Một số đơn vị có kế hoạch vốn đầu tư lớn như: PVTrans (kế hoạch khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng), PV Drilling (kế hoạch khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng), PTSC (kế hoạch khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng), tổ chức nghiên cứu đánh giá thị trường, thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị theo kế hoạch, bảo đảm hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư của từng đơn vị và toàn Tập đoàn gắn liền với củng cố, phát triển các Chuỗi liên kết, đảm bảo gia tăng giá trị thương hiệu và phát triển hệ sinh thái Petrovietnam theo hướng bền vững.

 https://pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tin/8de37e53-cdc8-4298-92b4-4c778516e3db

PV / Cổng thông tin điện tử PVN