Từ 1-7 chính thức tăng lương cơ sở, lương công an, quân đội thay đổi ra sao?

Từ 1-7 tới khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu, mức lương lực lượng công an, quân đội nhân dân cũng sẽ tăng, cao nhất là 18.720.000 đồng và thấp nhất là 5.760.000 đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ 1-7 áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng sẽ kéo theo mức lương công an nhân dân có nhiều thay đổi.

Lương công an nhân dân = Hệ số lương Công an nhân dân X Mức lương cơ sở (trong đó hệ số lương tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm).

Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì lương công an nhân dân dựa vào Bảng 6 (đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân). Như vậy, từ 1-7 tới, với cấp bậc cao nhất là Đại tướng, hệ số lương 10.4 sẽ có mức lương là 18.720.000 đồng đồng/tháng. Cấp bậc thấp nhất là hạ sỹ có hệ số lương 3.2, mức lương là 5.760.000 đồng

Trong đó, thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 4 năm.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (cao cấp, trung cấp và sơ cấp) thuộc công an nhân dân thì cách tính lương tuân theo Bảng 7 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Mức lương trên chưa các loại phụ cấp như phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp độc hại, nguy hiểm…

Về lương quân đội, theo quy định hiện hành, bảng lương của sĩ quan căn cứ vào cấp bậc quân hàm và chức vụ được quy định phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt; Thâm niên tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ.

Sĩ quan được hưởng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự;

Cá nhân đủ tiêu chuẩn, đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng đã có bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm hoặc đã có bậc quân hàm Đại tá, cấp tướng 4 năm trở lên mà chưa được thăng cấp bậc quân hàm cao hơn thì được nâng lương theo chế độ tiền lương của sĩ quan;

Người giữ nhiều chức vụ trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo theo quy định của pháp luật;

Cùng với việc tăng lương cơ sở, từ 1-7, lương của sĩ quan quân đội sẽ tăng lên so với mức lương cơ sở hiện hành.

Bảng lương sĩ quan quân đội được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2016).

Theo đó, mức lương của sĩ quan quân đội tăng từ hơn 1,3 triệu đồng đến hơn 1,6 triệu đồng mỗi tháng, tùy cấp bậc quân hàm.

https://www.anninhthudo.vn/tu-1-7-chinh-thuc-tang-luong-co-so-luong-cong-an-quan-doi-thay-doi-ra-sao-post539850.antd

H.L / anninhthudo.vn