Thành lập 4 đoàn thanh tra việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28-6-2019 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà chung cư. Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các công trình nhà ở chung cư trên địa bàn mà chủ đầu tư chưa bố trí, chưa bàn giao diện tích sinh hoạt cộng đồng cho ban quản trị nhà chung cư theo quy định.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thành lập 4 đoàn thanh tra việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tại 4 dự án nhà chung cư trên địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Hà Đông, Bắc Từ Liêm.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1042507/thanh-lap-4-doan-thanh-tra-viec-quan-ly-van-hanh-su-dung-nha-chung-cu

PHONG CHÂU / HNM.com.vn