Quy định mới về danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học. Việc ban hành danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học nhằm phân loại, thống kê, phát triển các ngành và chương trình đào tạo; xây dựng, thực hiện các quy định về mở ngành, tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng.

Một trong những nội dung quan trọng của thông tư là quy định về việc bổ sung ngành mới vào danh mục. Theo đó, một ngành đào tạo mới được xem xét bổ sung vào danh mục khi đáp ứng các điều kiện: Có căn cứ khoa học và thực tiễn (trên cơ sở tách ra từ một ngành hoặc lai ghép một số ngành); có sự khác biệt tối thiểu là 30% về kiến thức và kỹ năng chuyên môn so với các ngành hiện có.

Các ngành đã có sinh viên tốt nghiệp phải có số liệu phân tích, đánh giá tin cậy về khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực mà các ngành đào tạo khác không đáp ứng được. Ngoài ra, ngành này còn phải đáp ứng yêu cầu là đã được đào tạo tại nhiều cơ sở có uy tín trên thế giới hoặc đã được liệt kê ở ít nhất hai bảng phân loại các chương trình và ngành đào tạo thông dụng trên thế giới (trừ một số ngành chỉ đào tạo ở Việt Nam hoặc các ngành liên quan đến an ninh, quốc phòng); đã được phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng kiểm định tại ít nhất hai cơ sở đào tạo trong nước và được đề xuất bổ sung vào danh mục.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng phải có ý kiến đồng thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành tương ứng.

http://www.hanoimoi.com.vn/Danh-muc-tin/164/Giao-duc

MINH KHANG / HNM.com.vn