Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội

Với 87/88 đại biểu có mặt tán thành, sáng 10-3, HĐND thành phố Hà Nội đã thống nhất bãi bỏ quy định thu lệ phí đăng ký cư trú tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND thành phố.

Theo nghị quyết, việc ban hành nghị quyết bãi bỏ nhằm để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên, phù hợp với đặc điểm thực tế của thành phố Hà Nội và các quy định quản lý tài chính, ngân sách hiện hành, bảo đảm thuận lợi trong việc triển khai, áp dụng chính sách được đồng bộ, thống nhất trên toàn thành phố Hà Nội. Bởi Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22-12-2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, quy định: “Kể từ ngày 5-2-2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại thông tư này. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương tại kỳ họp HĐND cấp tỉnh gần nhất".

Trên cơ sở đó, nghị quyết của HĐND thành phố đã bãi bỏ quy định tại Điểm a, b, Khoản 1, phần A tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố quy định về đối tượng nộp, đối tượng miễn, không thu lệ phí đăng ký cư trú; bãi bỏ Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND thành phố quy định về mức thu lệ phí, tổ chức thu lệ phí đăng ký cư trú.

Trước đó, thẩm tra về lĩnh vực này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố làm rõ về nội dung quy định về lệ phí cư trú được quy định tại Khoản 1, phần A tại Danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố với 5 nội dung về: Đối tượng nộp; đối tượng miễn, không thu lệ phí; mức thu lệ phí; tổ chức thu lệ phí; quản lý sử dụng lệ phí; sau đó, 2 nội dung liên quan đến mức thu và tổ chức thu lệ phí được sửa đổi, thay thế tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22-12-2022, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể cả về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú để thực hiện thống nhất trên toàn quốc từ ngày 5-2-2023. Vì vậy, UBND thành phố cần rà soát, xem xét về việc đề xuất bổ sung bãi bỏ toàn bộ các quy định của HĐND thành phố liên quan đến lệ phí đăng ký cư trú để thực hiện thống nhất theo quy định của Thông tư của Bộ Tài chính.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1057833/bai-bo-quy-dinh-ve-le-phi-dang-ky-cu-tru-tai-thanh-pho-ha-noi

VŨ THỦY / HNM.com.vn