Yêu cầu hoàn chỉnh nhiều nội dung trong Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 486/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về nội dung đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, các đơn vị lập đồ án cần hoàn chỉnh nghiên cứu, cụ thể hóa định hướng phát triển “văn hiến - văn minh - hiện đại”, phân tích từng nội dung thể hiện trong đồ án quy hoạch. Hoàn chỉnh nghiên cứu các nội dung, số liệu (các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dân số, quy mô sử dụng đất…) có liên quan qua các mốc thời kỳ và tầm nhìn quy hoạch giữa Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Các đơn vị lập đồ án cũng cần hoàn chỉnh đánh giá liên kết, tích hợp, tổng hợp mối quan hệ các quy hoạch cấp vùng; làm rõ từng nội dung điều chỉnh so với đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô năm 2011; hoàn chỉnh, bổ sung, tích hợp đầy đủ, đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan; bổ sung làm rõ các giải pháp quy hoạch để giải quyết một số nội dung còn tồn tại, hạn chế như úng ngập, ùn tắc giao thông, rác thải, không khí, vệ sinh môi trường…

Ngoài ra, các đơn vị cần hoàn chỉnh cấu trúc, phạm vi nghiên cứu phát triển thành phố phía Bắc, thành phố phía Tây; nghiên cứu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (kết hợp sân bay phía Nam, nghiên cứu điều kiện phát triển có thể trở thành thành phố phía Nam); thống nhất với đề xuất lấy ý kiến các cơ quan, các chuyên gia, và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch đầu tháng 11-2023, yêu cầu hoàn thành các thủ tục có liên quan trước kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND thành phố Hà Nội.

https://hanoimoi.vn/yeu-cau-hoan-chinh-nhieu-noi-dung-trong-quy-hoach-chung-thu-do-ha-noi-646444.html

Triệu Hoa / HNM.com.vn