Vẫn cần sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp. Để chuyển đổi số thành công, bên cạnh sự cố gắng, quyết tâm của các doanh nghiệp, vẫn rất cần sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước.

 
 
THU HẰNG / HNM.com.vn