Từ 1/7, Nhà nước sẽ định giá sách giáo khoa

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại công văn số 2179/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đối với học phí năm học 2024-2025, thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, mức thu được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định ố 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thực hiện quy định Nhà nước định giá tối đa SGK từ 1/7 -0
Từ nay đến trước 1/7, việc quản lý giá SGK sẽ được thực hiện theo Luật giá năm 2012.

Các địa phương, đơn vị thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định tại Chương IV Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Trong đó quy định, từ năm học 2024- 2025, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP sẽ được miễn học phí từ ngày 1/9.

Đối với giá sách giáo khoa (SGK), vật tư thiết bị giáo dục, Luật Giá 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 quy định SGK thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá, Bộ GD&ĐT định giá tối đa. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa SGK để thực hiện từ ngày 1/7.

Từ nay đến thời điểm trước ngày 1/7, việc quản lý giá SGK tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban, ngành có liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, SGK trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.

Theo CAND