PV GAS tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNTC) các cấp, PV GAS đã nghiên cứu, xây dựng và tích cực triển khai kế hoạch công tác PCTNTC năm 2024.

Chủ động phòng ngừa

Công tác PCTNTC tại PV GAS được triển khai nhằm chủ động ngăn chặn, phòng ngừa từ sớm, từ xa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị; tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện PCTNTC để hệ thống chính trị PV GAS trong sạch, vững mạnh; đào tạo và nuôi dưỡng cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển PV GAS trong giai đoạn mới.

Thực hiện công tác này, PV GAS xác định quan điểm: Gắn kết chặt chẽ việc PCTNTC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao/đề ra; xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ ở cơ sở tại PV GAS và các đơn vị; phát huy hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân.

Bên cạnh đó, PV GAS định hướng vừa tích cực, chủ động phát hiện, phòng ngừa; vừa kiên trì, kiên quyết, thường xuyên đấu tranh PCTNTC; lấy phòng ngừa là chính với những bước đi vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của PV GAS và các đơn vị.

  PV GAS luôn được Tập đoàn vinh danh là đơn vị tiêu biểu xuất sắc, thực hành tiết kiệm, đổi mới để phát triển

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp

Để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác PCTNTC năm 2024, lãnh đạo PV GAS đề ra 5 nhiệm vụ cụ thể: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị; thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, PV GAS đẩy mạnh và triển khai đồng bộ các giải pháp như: hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác quản trị rủi ro trong toàn PV GAS; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng tại các đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là các lĩnh vực tài chính, đầu tư, tổ chức cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…; thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát xung đột lợi ích; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ công nhân viên, người quản lý. 

Tăng cường và bảo đảm các công tác bảo dưỡng sửa chữa để thực hành tiết kiệm

Trong công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo PV GAS chỉ đạo tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại PV GAS và các đơn vị; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong công tác kiểm tra giám sát và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và của PV GAS.

Ban lãnh đạo PV GAS yêu cầu người đứng đầu đơn vị tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTNTC; luôn xác định PCTNTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTNTC tại đơn vị phù hợp và hiệu quả.

https://www.pvgas.com.vn/bai-viet/pv-gas-tang-cuong-su-lanh-dao-doi-voi-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc

PV / Cổng thông tin điện tử PV GAS