Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất và Tập đoàn Than khoáng sản

Trong đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025, Chính phủ yêu cầu phải xử lý dứt điểm các công ty con hoạt động thua lỗ.

Chính phủ yêu cầu Vinachem xử lý dứt điểm các công ty con hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả ảnh 1

Chính phủ yêu cầu Vinachem xử lý dứt điểm các công ty con hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1265/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025”; ký phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.

Theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đến năm 2025, Vinachem sau khi cơ cấu lại có đủ năng lực và nguồn lực tài chính để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ổn định và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, sẽ cơ cấu lại vốn đầu tư tại các công ty con; xử lý dứt điểm các công ty con, công ty liên kết, các dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả theo cơ chế thị trường, trong đó tập trung sớm xử lý dứt điểm tranh chấp hợp đồng EPC thực hiện các dự án đầu tư.

 

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu toàn Tập đoàn bình quân đạt 7,4%/năm; phấn đấu tổng nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10.800 tỷ đồng.

Cũng theo kế hoạch sắp xếp, tiếp tục duy trì Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 - 2025.

Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Vinachem: Giữ nguyên 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc như hiện nay, bao gồm: Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật Hóa chất; Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất. Duy trì các đơn vị sự nghiệp hiện có của Vinachem gồm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất; Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Đến năm 2025, hầu hết các doanh nghiệp thành viên là công ty cổ phần, mô hình tổ chức tinh gọn, có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả.

Còn theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đến năm 2025, sẽ từng bước tiến tới liên thông 03 phân ngành kinh doanh chính của TKV là Than - Điện - Luyện kim. Xây dựng lộ trình và phương án tăng vốn điều lệ phù hợp để đảm bảo cân đối đủ vốn đối ứng cho thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phấn đấu tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn đến năm 2025 đạt 853.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn đến năm 2025 đạt 108.161 tỷ đồng.

Theo Đề án này, sẽ tiếp tục duy trì Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ - TKV tiếp tục duy trì là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tập đoàn: Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ mỏ, Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, Bệnh viện Than - Khoáng sản duy trì, không thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do không thuộc danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định 26/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

https://www.anninhthudo.vn/phe-duyet-de-an-tai-co-cau-tap-doan-hoa-chat-va-tap-doan-than-khoang-san-post556566.antd

Tiến Hưng / anninhthudo.vn