Ngân hàng mua trái phiếu: Doanh nghiệp phải gửi thông tin người có liên quan

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải gửi cho tổ chức tín dụng thông tin về người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 11/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 (Thông tư 11) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, đáng chú ý, Thông tư 11 sửa đổi quy định về nguyên tắc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp của các TCTD. Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải gửi cho TCTD thông tin về người có liên quan theo quy định tại Luật Các TCTD trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp. Người có liên quan của doanh nghiệp phát hành là tổ chức, cá nhân có quan hệ với doanh nghiệp phát hành theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Các TCTD. 

Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với doanh nghiệp phát hành.

Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với doanh nghiệp phát hành.

 
Ngân hàng Nhà nước sửa các quy định về việc tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước sửa các quy định về việc tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước cũng quy định tổng số dư mua trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu do doanh nghiệp và người có liên quan của doanh nghiệp đó phát hành) được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Đồng thời, bổ sung quy định TCTD phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán trong hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt. 

Về trách nhiệm của TCTD khi thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp,Thông tư 11 yêu cầu TCTD thực hiện theo dõi, giám sát việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành; trường hợp phát hiện doanh nghiệp phát hành sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu không đúng mục đích tại phương án, cam kết thì TCTD yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước hạn.

Trường hợp doanh nghiệp phát hành không mua lại trái phiếu trước hạn theo cam kết thì TCTD thực hiện xử lý, thu hồi tiền gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8.

https://www.anninhthudo.vn/ngan-hang-mua-trai-phieu-doanh-nghiep-phai-gui-thong-tin-nguoi-co-lien-quan-post581525.antd

Nhật Linh / ANTĐ