Dầu khí – nguồn tài nguyên hoá thạch rồi cũng sẽ đến lúc tận thu, nhưng tiềm năng khí đốt sẽ là mệnh tiếp theo, trước khi những nguồn năng lượng tái tạo hay năng lượng hydrocacbon được đưa vào khai thác.