Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức, Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam, trực tiếp là Ban Chấp hành Đảng bộ (BCH Đảng bộ) đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả to lớn, khá toàn diện, có nhiều mặt nổi bật.

Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng bộ CQĐH) là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy TCT); là đảng bộ có tính đặc thù, không có chính quyền cùng cấp.

 Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 98-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy TCT về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ và đơn vị; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại CQĐH; phát huy tốt vai trò của đảng viên và quần chúng với việc giám sát hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đồng chí Triệu Quốc Tuấn – Thường vụ Đảng ủy PV GAS, Bí thư Đảng ủy CQĐH PV GAS phát biểu báo cáo Đảng ủy Tập đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022

Công tác an ninh, an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tiến hành chủ động, phù hợp với tình hình mới. Công tác tái cơ cấu được quan tâm đẩy mạnh với nhiều nội dung. Qua tái cơ cấu, tổ chức, bộ máy CQĐH ngày càng tinh gọn, phù hợp; hiệu quả hoạt động của từng tổ chức bước đầu được nâng cao. Quản trị doanh nghiệp với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” được chú trọng thực hiện; phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” được thể hiện trong mọi hoạt động của tập thể và cá nhân; Tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào 3 nhóm cốt lõi, đột phá: Công tác cán bộ, thị trường và cơ chế, chính sách. Công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số vào công tác quản lý, điều hành; chuyển đổi số và xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực (ERP) được triển khai mạnh mẽ; thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí tiếp tục được duy trì, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Chi bộ An toàn – Kỹ thuật – Điều độ về nguồn, học tập truyền thống tại Hải Phòng

Cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy TCT, Đảng ủy CQĐH đã góp phần quan trọng để Đảng bộ và Tổng công ty đạt được những thành tích ấn tượng về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022, lập kỷ lục về doanh thu với trên 100 nghìn tỷ đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính từ 25-89% so với kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng và tăng trưởng 14-51% so với năm 2021, v.v...

 Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm hơn với 4 quần chúng được kết nạp Đảng, đạt chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 và 9 quần chúng ưu tú được cử học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. 

Chi bộ Thị trường – Hợp đồng – Truyền thông tổ chức sinh hoạt đảng kết hợp tìm hiểu truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng

Đảng bộ cũng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ học tập nghị quyết định kỳ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú; bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ đoàn thể thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.  

Quan tâm xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ CQĐH đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh,“4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt); Công tác quản lý đảng viên chặt chẽ; việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, cấp ủy được gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Công tác truyền thông, thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS; tuyên truyền, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được coi trọng. Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức. Chức năng “hạt nhân chính trị” của Đảng bộ CQĐH tiếp tục khẳng định trong thực tế.

Chi bộ Văn phòng – Chuyển đổi số tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới

Kết quả trên đây là kết tinh sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT và sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo của Đảng ủy CQĐH. Đó cũng là kết quả của tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, đảng viên và người lao động CQĐH; là tiền đề vững chắc để Đảng bộ CQĐH tiếp tục đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong năm 2023 và những năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Công đoàn CQĐH tổ chức đoàn thăm quan và phối hợp hoạt động tại Công ty Khí Cà Mau 

Từ thực tiễn lãnh đạo và kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng bộ CQĐH rút được một số bài học kinh nghiệm sau:

- Nắm vững tính đặc thù và giữ vững vai trò lãnh đạo xuyên suốt, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trong đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tuân thủ quy chế làm việc đã đề ra. - Gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn với lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trực thuộc. - Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra/được giao.- Xây dựng sự đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, đoàn thể; trong đó, đoàn kết trong cấp ủy là hạt nhân. Coi trọng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

https://www.pvgas.com.vn/bai-viet/artmid/576/articleid/13131/dang-bo-c%C6%A1-quan-dieu-hanh-tong-cong-ty-khi-viet-nam-lanh-dao-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-nam-2022

PV / Cổng thông tin điện tử PV GAS