Bộ Y tế đề nghị tiếp tục thanh toán BHYT đối với máy mượn, máy đặt

Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất cho mượn hoặc đặt.

Chiều 23/5, Bộ Y tế thông tin, vào ngày 21/5, Bộ Y tế có công văn số 2633/BYT-KH-TC gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hoá chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Bộ Y tế cho biết, việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật y tế bằng máy do đơn vị trúng thầu hoá chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy, trong khi chờ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá tổng thể và ban hành hướng dẫn về vấn đề này, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.

Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hoá chất.

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục thanh toán BHYT đối với máy mượn, máy đặt -0
Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với máy mượn, máy đặt.

Bãi bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12/4/2018 gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất đặt.

Bộ Y tế cho biết, công văn này thay thế công văn 2348/BYT-KHTC ngày 9/5/2022 của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 9/5, Bộ Y tế có công văn Bộ Y tế có công văn 2348/BYT-KH-TC do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bãi bỏ Công văn 2009 ban hành ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế trong thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư hóa chất đặt.

https://cand.com.vn/y-te/bo-y-te-de-nghi-tiep-tuc-thanh-toan-bhyt-doi-voi-may-muon-may-dat-i654702/

Trần Hằng / cand.com.vn