Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư trong sáng nay 31/1.

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu cử sẽ được báo cáo Đại hội XIII trong phiên bế mạc diễn ra ngày 1/2.

4401 vna potal khai mac trong the d 7203 1213 1612037349

Chiều 30/1, 1.587 đại biểu dự Đại hội XIII đã bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới được dự kiến từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người. Sau khi bầu Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ bầu Tổng Bí thư trong số ủy viên Bộ Chính trị.

Hoàng Thùy

"Thống nhất rất cao lựa chọn một số trường hợp đặc biệt trình Đại hội XIII"

Trung ương thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất rất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường ...