Kết quả sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro 8 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018
ket qua sa n xua t kinh doanh cua vietsovpetro 8 thang dau nam va cac giai phap trong tam dam bao hoan thanh ke hoach nam 2018
ket qua sa n xua t kinh doanh cua vietsovpetro 8 thang dau nam va cac giai phap trong tam dam bao hoan thanh ke hoach nam 2018
ket qua sa n xua t kinh doanh cua vietsovpetro 8 thang dau nam va cac giai phap trong tam dam bao hoan thanh ke hoach nam 2018 30 năm Ngày khai thác tấn dầu đầu tiên từ tầng đá móng (6/9/1988 - 6/9/2018): Vietsovpetro tìm thấy và khai thác dầu trong đá móng như thế nào?

Vietsovpetro đã thực hiện đề xuất của lãnh đạo Cục khoan Biển ngày 24/6/1988, thử vỉa lại tầng móng ở giếng BH-1 đang cạn kiệt ...

ket qua sa n xua t kinh doanh cua vietsovpetro 8 thang dau nam va cac giai phap trong tam dam bao hoan thanh ke hoach nam 2018 30 năm Ngày khai thác tấn dầu đầu tiên từ tầng đá móng (6/9/1988 - 6/9/2018): Hành trình Vietsovpetro và những cột mốc đáng nhớ

Trong thời gian hơn 37 năm hoạt động, Vietsovpetro đã tiến hành công tác tìm kiếm - thăm dò (TK-TD) trên hàng chục lô hợp ...

ket qua sa n xua t kinh doanh cua vietsovpetro 8 thang dau nam va cac giai phap trong tam dam bao hoan thanh ke hoach nam 2018 30 năm tìm thấy dầu ở tầng đá móng mỏ Bạch Hổ: Vietsovpetro tin trong tầng đá móng có dầu

Ngay từ đầu, Vietsovpetro đã xem móng là đối tượng nghiên cứu điều tra cơ bản trong điều kiện hoàn toàn thiếu thông tin khoa ...

http://www.vietsov.com.vn/Pages/Details.aspx?itemid=612

Cổng thông tin điện tử VSP

Từ Khóa: