petrosetco
pvfcco
melia
thanh ngu tieng anh voi dog

Thành ngữ tiếng Anh với 'dog'

'Like a dog with two tails' được dùng để diễn tả sự phấn khởi, hân hoan. 'Let sleeping dogs lie' ý chỉ chuyện đã qua, hãy để cho nó qua.