petrosetco
bo so ho khau sao phai chan chu

Bỏ sổ hộ khẩu: Sao phải chần chừ!

Việc bỏ sổ hộ khẩu để quản lý dân cư thông qua số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội