CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THỜI MỚI

❖ Giám đốc - Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYỄN NHƯ PHONG

❖ Phó Giám đốc phụ trách Truyền thông, Đào tạo: T.S DOÃN THỊ THUẬN