phu nu va quyen co viec lam
Góc nhìn Thời Mới

Phụ nữ và quyền có việc làm

Sau rất nhiều năm phấn đấu để có bình đẳng giới, cho tới thời điểm này, khi cho ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ...