petrosetco
co dong cang khuyen luong keu kho sau co phan hoa

Cổ đông Cảng Khuyến Lương kêu khó sau cổ phần hóa

Theo ý kiến của một cổ đông, trực tiếp là công nhân lao động tại Cảng Khuyến Lương cho rằng: “Thay đổi cơ cấu là phải tạo ra công ăn việc làm và thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, sau khi chuyển thành ...